Hỏi - Đáp pháp luật

 * Hỏi: Để được hỗ trợ chính sách do ảnh hưởng của đại dịch bệnh COIVD -19 thì người lao động (LĐ) cần có những giấy tờ gì ?

- Đáp: Theo Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, người LĐ muốn được xem xét để hưởng chính sách do ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 phải lập hồ sơ đề nghị như sau:

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng LĐ và người LĐ có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,...), sau khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng LĐ ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Người sử dụng LĐ lập danh sách người LĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về danh sách và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người LĐ đang tham gia BHXH.

Trường hợp người LĐ đang mang thai, nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người LĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

*  Hỏi: Để được hỗ trợ thì cần có những giấy tờ gì?

- Đáp: Theo khoản 1, 3 Điều 23 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và khoản 11 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Bản sao một trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng LĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng LĐ.

- Quyết định thôi việc.

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng LĐ.

Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người LĐ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người LĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.