Hỏi-Đáp pháp luật

Hỏi: Trong đại dịch COVID-19, nhiều người lao động (LĐ) rơi vào hoàn cảnh khó khăn do phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương, nên không có nguồn thu nhập để sinh sống. Như vậy đối tượng này có được hưởng chính sách hỗ trợ hay không ?

Đáp: Theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, người LĐ làm việc theo hợp đồng LĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng LĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động, hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” hoặc bố trí lại sản xuất, LĐ để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng LĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021.

2. Đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội) tại tháng người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước thời điểm người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương.