Hỏi - Đáp pháp luật

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ)

* Hỏi: Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người sử dụng lao động (LĐ) gặp nhiều khó khăn do phải dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy điều kiện nào để người sử dụng LĐ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định?

* Đáp: Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì điều kiện hỗ trợ là người sử dụng LĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số LĐ tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1 năm 2021. Số LĐ tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

a) Số LĐ chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số LĐ mới giao kết hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2021 đến ngày người sử dụng LĐ có văn bản đề nghị.

b) Số LĐ đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số LĐ đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số LĐ đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.