Hỏi - Đáp pháp luật

Hỏi: Đối tượng là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nào được xem là thuộc trường hợp cắt giảm, làm cơ sở tính toán tỷ lệ số lao động được cắt giảm?

- Đáp: Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm tại khoản 1 Điều 5 chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-2-2021.