Tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW), nhận thức về việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển KT-XH của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai nghiêm túc theo đúng chỉ đạo. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Năm 2021, toàn tỉnh tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa với 429 lớp, với 27.727 học viên tham gia. Việc học tập trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên; nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, trong tổ chức thực hiện, nhất là xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Năm 2021, GRDP của tỉnh tăng 9%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển cao của cả nước; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Những kết quả trên đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Công an huyện Ninh Phước thực hiện cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tiến Mạnh

Qua học tập đã phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xử lý những hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí... gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp... góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thường xuyên đi cơ sở, thăm hỏi, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, hạn chế, tồn tại mà Nhân dân phản ánh; đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Xác định rõ, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên theo các quy định của Đảng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn, tạo sự đồng thuận, tham gia của quần chúng nhân dân. Chú trọng vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.