Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ CNSCĐ để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn thành lập 1 Tổ CNSCĐ và tùy theo đặc thù, mỗi thôn, khu phố, tổ dân phố... có thể có 1 Tổ CNSCĐ để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân; mỗi cơ sở giáo dục thành lập Tổ công nghệ số để triển khai thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ của ngành đến trực tiếp cha mẹ học sinh.

Tổ CNSCĐ sẽ có từ 3-5 người (ưu tiên lựa chọn những người trẻ, có kiến thức về công nghệ thông tin), gồm các thành phần như: Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn phụ trách; trưởng thôn, khu phố; đại diện Chi đoàn thanh niên thôn, khu phố; đại diện Hội Phụ nữ thôn, khu phố; nhân sự của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

Tổ CNSCĐ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Cụ thể, Tổ sẽ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu phố, tổ dân phố...; hướng dẫn, phổ biến cho người dân về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP tại địa phương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; triển khai hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt các cửa hàng số cho hộ gia đình tại thôn, khu phố, tổ dân phố có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc chuyển đổi số trong các cuộc họp thôn, khu phố, tổ dân phố trong các chương trình, sự kiện của xã; phối hợp tham gia thực hiện điều tra xã hội học về chuyển đổi số phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi số tại địa phương…