Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” gương Bác

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 2 nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Theo đó, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 2 nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cụ thể, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 106-KH/TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sẽ tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề năm 2022; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2022 trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với hình thức phù hợp. Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị hoàn thành trong tháng 4-2022.

Cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, văn hóa tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với phong trào đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo và nêu gương năm 2022, tập trung vào việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; việc đột phá, đổi mới, sáng tạo. Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm phát hiện, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương, những điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thời ngăn chặn những biểu hiện vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt.