Ban Bí thư Trung ương Đảng Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo đánh giá, những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Học tập và làm theo Bác từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời ghi nhận và biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những điển hình tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021. Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình mới, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu qua 5 năm tổ chức thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ học tập sang làm theo Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước...

* Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.Ảnh: Diễm My

Theo đó, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề gồm 2 phần: Khái niệm, sự hình thành, những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Ý nghĩa lý luận, ý nghĩa thực tiễn, yêu cầu, giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.