Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 18-5, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 731-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 5 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã chủ động, kịp thời đề ra chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ và từng chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo của Trung ương và cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn chặt chẽ với kiểm tra, giám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Việc cam kết tu dưõng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị đã đi vào thực chất, với nhiều hành động thiết thực, cụ thể; nhất là trong thực hiện “tự soi, tự sửa”, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, đánh giá sơ kết thực hiện, nhất là các chuyên đề chưa có nhiều đổi mới. Các điển hình tiên tiến còn chung chung, chưa xuyên suốt, cần có sự đánh giá cả quá trình xây dựng nhân tố, học tập nâng nhận thức đến ý thức tự giác làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảm bảo thực chất. Cách thức triển khai các chuyên đề, rút kinh nghiệm trong thực hiện các chuyên đề hằng năm chưa rõ nét. Việc lúng túng chung chung trong xây dựng chương trình, kế hoạch của một số tập thể và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cá nhân đã làm hạn chế kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và từng chuyên đề hằng năm. Một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc nhân rộng các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tuy đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn chậm, chưa thường xuyên, thiếu sự lan tỏa; việc xây dựng một số mô hình chưa bài bản.

Trong khi chờ Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa; hằng năm về Kết luận số 01-KL/TW, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng hơn trong xã hội. Thực hiện Chi thị 05 phải gắn chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm, kỳ 2020-2025.

Phát huy trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán, bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu luôn nâng cao nhận thức trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị; trong đó cụ thể hóa được các vấn đề mới về: Xây dựng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đổi mới sáng tạo; phát huy dân chủ; nêu gương... theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đưa học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.

Đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; có cách làm đúng, đổi mới sáng tạo, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, tạo sự lan tỏa trong xã hội; gắn với công tác đánh giá, tổng kết thiết thực, hiệu quả để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các ngành, các cấp.