Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 10-3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá trong cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quanh cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội nghị được quán triệt, học tập những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Qua đó, nhằm giúp đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản của kết luận, quy định của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kịp thời khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.