Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 15-2-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) được đưa vào sử dụng trước Ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quyết định này quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày 4-10-2001 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC là các cơ sở không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định tại Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các cơ sở có khả năng khắc phục nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC, cơ sở không đảm bảo yêu cầu nào về PCCC thì khắc phục theo yêu cầu đó; thực hiện các biện pháp khắc phục, giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01:2021/BXD, QCVN 06:2021/BXD và các quy định hiện hành khác có liên quan. Thời hạn hoàn thành trước ngày 1-1-2024.

Đối với các cơ sở không có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC thì việc thực hiện di dời và thời hạn hoàn thành trước ngày 1-1-2024.

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu ở khu dân cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC với các công trình xung quanh hoặc chỉ giới đường đỏ theo quy định mà không có khả năng khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC thì dừng hoạt động, di dời đến địa điểm đảm bảo yêu cầu về PCCC, phù hợp với quy hoạch của địa phương...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25-2-2022.