Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2021, nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành phố; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy UBDT, sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội… Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2022, UBDT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 với 6 đề án, chính sách. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường… giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, UBDT, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 …