Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Ngày 18-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6-1, xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình từng năm. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ các nhóm tiện tích như: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận ứng dụng các dịch vụ tiện ích trong việc triển khai Đề án như: Ứng dụng trên thiết bị di động VssID - Bảo hiểm xã hội số; phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng và nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo đường truyền, kết nối dữ liệu phục vụ triển khai Đề án; ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công tác của hệ thống Toà án nhân dân, nhất là phục vụ công tác xét xử trực tuyến và triển khai Toà án điện tử; ứng dụng Đề án để huy động các nguồn lực của khối doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ công; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an, sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng Đề án. Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng hoàn thành Đề án là sự kiện quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao.