Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022

Ngày 18-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022, bằng hình thức trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Với chủ đề hoạt động trong công tác Mặt trận năm 2022 là "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả", Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra 5 nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo nên sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng 3 đề án và 1 chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Hội nghị đã nghe các đại biểu tại các địa phương thảo luận, trao đổi, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác Mặt trận như: Có hướng dẫn cụ thể quy trình lấy ý kiến của Nhân dân để triển khai một số dự án; quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ Mặt trận; kế hoạch thăm tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu để sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp Nhân dân. Kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện. Ngoài 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong công tác tuyên truyền, cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ…

Kim Thùy