Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự năm 2021

Ngày 8-11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức Trẻ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự năm 2021 cho 80 học viên.

Trong thời gian 7 tuần, với 22 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo, các học viên được trang bị những kiến thức về Nhà nước và pháp luật; hệ thống bộ máy hành chính nhà nước; các quy định đối với công chức ngạch Cán sự và tương đương. Từ đó, cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cơ bản và phương pháp thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công việc đối với công chức ngạch cán sự; hình thành những phẩm chất đạo đức, tư cách cần thiết của người công chức.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp Bồi dưỡng ngạch Cán sự.