Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tập trung khoá 26

Ngày 1-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tập trung khoá 26, gồm 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham dự.

Lớp học kéo dài 8 tháng, với 5 học phần, tập trung các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại; pháp luật xã hội chủ nghĩa, khoa học hành chính và những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác của các tổ chức Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân.

Đồng chí Lưu Xuân Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Qua đó, nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý và những kỹ năng tổ chức thực hiện để vận dụng vào thực tiễn công tác.