Lễ bàn giao các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Ngày 29-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bàn giao các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 5308/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý, gồm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Sơn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Phước và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc. Việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận gồm các nội dung như: Bàn giao nguyên trạng về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc; trang thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng; tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác quản lý học sinh; tài chính và hồ sơ sổ sách theo dõi có liên quan.

Lễ ký kết biên bản bàn giao các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Được biết, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú là trường chuyên biệt, tuyển sinh đối tượng học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy việc tổ chức bàn giao các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường nội trú cấp huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đồng thời còn góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các huyện.