Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Về triển khai Thông báo số 307-TB/TU về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4997/UBND-VXNV, ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Thông báo số 307-TB/TU về công tác phòng, chống dịch COVID-19