Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy: Về công tác phòng, chống dịch COVID-19

 Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 307-TB/TU, ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.