Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Về bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4936/UBND-VXNV, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về  bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh