Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Về đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công điện số 4883/CĐ-UBND, ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.