Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Tờ trình số 05/TTr-UBKTTU ngày 19-8-2021; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-VP ngày 13-8-2021; Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 1024/TTr-ĐPTTH ngày 20-8-2021. Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét truy tặng và tặng thưởng Huân chương Lao động đối với 3 cán bộ có tên sau:

1. Đề nghị truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông NGUYỄN THANH, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thời gian 16 năm 9 tháng công tác đảm nhiệm các chức vụ để đề nghị khen thưởng:

- Chủ tịch HĐND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm: 1 năm (từ tháng 9-2004 đến tháng 8-2005);

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: 5 năm 2 tháng (từ tháng 9-2005 đến tháng 10-2010);

- Bí thư Huyện ủy Ninh Hải: 1 năm 6 tháng (từ tháng 11-2010 đến tháng 4-2012);

- Giám đốc Sở Tư pháp: 3 năm 6 tháng (từ tháng 5-2012 đến tháng 10-2015);

- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 4 năm 11 tháng (từ tháng 11-2015 đến tháng 9-2020);

- UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 8 tháng (từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2021).

2. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với bà NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, có thời gian 11 năm 10 tháng công tác đảm nhiệm các chức vụ để đề nghị khen thưởng:

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 6 năm 9 tháng (từ tháng 10-2009 đến tháng 6-2016);

- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 6 tháng (từ tháng 7-2016 đến tháng 12-2016);

- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh: 4 năm 2 tháng (từ tháng 1-2017 đến tháng 2-2021);

- Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh: 5 tháng (từ tháng 3-2021 đến tháng 7-2021).

3. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với bà NGUYỄN MINH HÀ, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, có thời gian 9 năm 4 tháng công tác đảm nhiệm các chức vụ để đề nghị khen thưởng:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: 9 năm 4 tháng (từ tháng 4-2012 đến tháng 7-2021).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.