Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ngành Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1444/TTr-SGDĐT ngày 29-6-2021 về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và kết quả thống nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với 2 tập thể: Trường THPT An Phước và Trường THPT Nguyễn Du.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.