Trường Chính trị tỉnh: Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 25-TB/TCT, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh về Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.