Thông báo của Sở Tài chính: Xác định tài sản vô giá

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 2043/TB-STC, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xác định tài sản vô giá.