Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Ninh Hải tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 10-5-2021 về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong triển khai thực hiện xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.