Sở Nội vụ thông báo Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Công Thương

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương và kết quả thống nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại phiên họp ngày 18-2-2021.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2016 đến năm 2020.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.