Thông báo

Lịch tiếp công dân tháng 12-2020 của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh như sau:

1. Ngày 24-12:

- Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Ông Thái Văn Lai, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

2. Ngày 25-12:

- Bà Pi Năng Thị Hốn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Bà Trần Đỗ Oanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

3. Ngày 29-12:

- Ông Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Vũ Ngọc Đương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Thời gian tiếp công dân: 8 giờ 00 các ngày nêu trên.