Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

1. Ngày 15-1:

- Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

- Ông Thái Văn Lai, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

2. Ngày 21-1:

- Ông Tô Ngọc Phương, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Ông Phạm Đăng Thành, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

3. Ngày 28-1:

- Bà Pi Năng Thị Hốn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Bà Trần Đỗ Oanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

- Thời gian tiếp công dân: 8 giờ 00 các ngày nêu trên.