Công văn của Sở Y tế: Thuốc viên nén Sabumol 2mg giả

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn thông báo số 586/TB-SYT, ngày 9 tháng 2 năm 2021 của Sở Y tế về thông báo Thuốc viên nén Sabumol 2mg giả.