Thông báo treo cờ Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021) gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2021. Ảnh: Văn Nỷ

2. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân thực hiệm nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-8-2021 đến hết ngày 5-9-2021 và treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.