Bồi dưỡng chuyên môn với cả nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 11-5-2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, trong đó bổ sung quy định bồi dưỡng chuyên môn đối với cả cán bộ quản lý giáo dục thay vì chỉ bồi dưỡng với các nhà giáo như quy định cũ.

Cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Nếu như trước đây, chỉ quy định nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo thì tại Nghị định 31/2011/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng được nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là cán bộ quản lý giáo dục.

Cụ thể, người tốt nghiệp các trình độ đào tạo muốn trở thành nhà giáo mà chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.

Tương tự, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp trong suốt quá trình học tập.

Sửa đổi quy định tổ chức kiểm định giáo dục

Theo Nghị định 75/2006/NĐ-CP trước đây, các tổ chức quản lý và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gồm: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập của Nhà nước hoặc do các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập.

Nay tại Nghị định 31/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung quy định các tổ chức quản lý và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gồm: Cơ quan quản lý kiểm định chất lượng giáo dục do nhà nước thành lập; Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập hoặc do tổ chức, cá nhân thành lập. Đồng thời, bổ sung thêm quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Cùng với đó, quy định mới cũng bổ sung điều kiện rằng tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thành lập khi có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; có đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng bảo đảm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy, những quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng vừa đảm bảo chặt chẽ về điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, vừa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế cần hình thành các đơn vị này.

Các quy định mới này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2011.

Nguồn www.chinhphu.vn