Nghề báo

Chúng tôi đi và viết

Quê hương mình nắng gió thân yêu.

Đỉnh Tà Năng bảng lảng sương chiều

Biển Ninh Chữ hồng hào nắng sớm.

Chúng tôi qua bao làng, bao xóm

Hành Rạc, Gia Hoa, Vụ Bổn, Thái An…

Lòng reo vui khúc hát mùa vàng

Người quê chơn chất, tình hồn hậu.

Bữa cơm thường miền cao mẹ nấu

Bát canh rừng ngọt lá tàu bay.

Chúng tôi đi, mẹ nắm chặt bàn tay

Away đợi, nhớ về chơi với bản!

Tự hào chúng tôi làm báo Đảng

Đường vinh quang đi dưới ngọn cờ hồng

Nhớ lời Bác vì dân phụng sự

Trọn một đời bút sắc, lòng trong!