Các địa phương hoàn thành công tác thu ngân sách quý I

Đến cuối quý I, ngành Thuế Ninh Phước thu ngân sách trên 5,25 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm 2011, trong đó nguồn thu công-thương nghiệp ngoài quốc doanh gần 2,1 tỷ đồng, lệ phí trước bạ: 791 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân: 502 triệu đồng, tiền sử dụng đất trên 1,12 tỷ đồng, doanh nghiệp nhà nước địa phương: 195 triệu đồng, các khoản thu khác: 539 triệu đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II (6 tỷ đồng), ngành thuế Ninh Phước đề ra một số biện pháp cụ thể : đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, tính toán lại các nguồn thu trên địa bàn; tập trung thu hồi nợ tồn đọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với địa phương thu thuế nhà, đất…

3 tháng đầu năm 2011, huyện Thuận Nam thu ngân sách được 3,9 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán là thu thuế công- thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu tiền thuê đất; phí, lệ phí các loại. Các khoản thu: lệ phí trước bạ; thuế nhà, đất; thuế thu nhập cá nhân đạt thấp so với tiến độ dự toán.