Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 4155/TTr-SYT ngày 4-11-2019 và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 117/TTr-LMHTX ngày 31-10-2019 về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong cơ quan, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế, có trên 16 năm liên tục công tác đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

2. Ông Đỗ Văn Minh, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, có 18 năm liên tục công tác đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với các cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến, đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongqlns@ ninh thuan. gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp, đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.