Thông báo: Tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019;

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi) sẽ tổ chức hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kỳ thi và giải đáp vướng mắc qua nghiên cứu tài liệu tham khảo ôn thi, lệ phí dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi; hình thức, nội dung thi vào ngày 12/10/2019 – 13/10/2019 - cụ thể theo Thông báo được niêm yết tại Sở Nội vụ và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv