Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Quý III/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 15/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2019; trên cơ sở đăng ký tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân quý III/2019 của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Thời gian tiếp công dân:  Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

2. Lịch tiếp công dân TẠI ĐÂY:

- Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu HĐND tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh thông qua Văn phòng HĐND tỉnh chậm nhất 05 ngày sau khi tiếp công dân.

- Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố; Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố phối hợp tạo điều kiện bố trí Phòng tiếp công dân và cử công chức cùng tham gia tiếp công dân tại các ngày tiếp công dân trên.