Công khai danh sách các đơn vị đăng ký, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tính đến ngày (17-10-2019)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tại buổi Lễ Phát động Quỹ "Vì người nghèo" tính đến ngày (17-10-2019).