Bác Ái: Tổ chức lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Ngày 1-10, huyện Bác Ái tổ chức lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

Tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra từ ngày 1-10 đến ngày 7-10-2019 với chủ đề “Đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” với hoạt động như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng. Xây dựng thư viện ở các trường học, cộng đồng, tủ sách gia đình; tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả.

Lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 tại huyện Bác Ái.