Thực hiện việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

Ngày 2-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định; kiểm tra chặt chẽ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung làm tốt công tác định giá đất, xác định quỹ đất có lợi thế để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất còn tồn đọng.

Mặt khác, tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất.

Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống thông tin đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.