Bác Ái tăng cường giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII

(NTO) Huyện miền núi Bác Ái có diện tích tự nhiên 102.730 ha, trong đó có 12.347 ha đất nông nghiệp, còn lại hầu hết là đất rừng và núi đá. Toàn huyện có dân số khoảng 28.500 người, chiếm trên 91% là đồng bào dân tộc Raglai.

Do điều kiện tự nhiên và xã hội, nền kinh tế của huyện phát triển chậm, chưa vững chắc, bình quân thu nhập đầu người thấp và có tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên Bác Ái là một trong những địa phương thuộc diện thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27-12-2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”.

Nông dân Bác Ái chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, nâng cao thu nhập.Ảnh: V.Miên

Từ thực tế trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đề ra mục tiêu chung là tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, từng bước khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể phấn đấu đến năm 2020, Bác Ái đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm từ 15% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 5 - 6%, thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm và có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Theo đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết, đến nay Bác Ái đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 70% so với nghị quyết đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,9%/năm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả. Văn hóa-xã hội được quan tâm triển khai, thực hiện; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt nhiều kết quả, đã xuất khẩu 196 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,31%, bình quân hằng năm giảm 6,16%.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Bác Ái đã quan tâm lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên (ĐV) và đào tạo, bồi dưỡng, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ (CB). Tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 2, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp 232 ĐV, đạt 77,33% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đào tạo trên 97 trường hợp; điều động, luân chuyển 11 CB, trong đó điều động, luân chuyển 6 CB huyện về xã giữ các chức danh chủ chốt và ngược lại. Hiện nay dù còn nhiều khó khăn thách thức, song so với những năm trước, chất lượng đội ngũ CB, ĐV đã được nâng lên một bước, có cơ cấu phù hợp mang tính đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo chuyển biến tiến bộ ở nhiều tổ chức cơ sở đảng. Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bác Ái tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Bác Ái tiếp tục phát triển 68 ĐV mới để đến cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu kết nạp 300 ĐV.

Theo Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái, đạt được kết quả trên là nhờ toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức. Tuy nhiên do bối cảnh khó khăn tác động, bên cạnh kết quả đạt được, Bác Ái vẫn còn một số mặt hạn chế, nhất là trong chuyển đổi sản xuất và phát triển nông nghiệp còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao; các thiết chế văn hóa chưa đạt theo chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Để khắc phục, Bác Ái triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng 33,3%; hằng năm bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,53% và giải quyết việc làm mới cho 3.144 lao động. Đặc biệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Bác Ái kiến nghị tỉnh về một số vấn đề về lĩnh vực kinh tế, thực hiện chính sách, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng cường nguồn lực đầu tư cho địa phương (bổ sung thêm khoảng 5-10 tỷ đồng/năm) để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng xã Phước Đại trở thành đô thị loại V vào năm 2020; hỗ trợ phần vốn đối ứng 10% các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Cùng với hỗ trợ của tỉnh, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 đã đề ra, Bác Ái xác định từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc cơ cấu lại kinh tế, tập trung phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai để phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển một số mô hình sản xuất nông lâm kết hợp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a; đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, chủ yếu là duy trì, giữ vững bản sắc văn hóa và nâng chất lượng giáo dục.