Tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng” lần thứ IV- năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25-3-2019 và Công văn số 7504-CV/BTCTW, ngày 7-3-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải, ngày 8-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 3779-CV/TU về việc chỉ đạo hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải. Trong đó chú trọng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, coi đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc hướng ứng tham gia Giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm và đồng thuận hơn nữa của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Tăng cường định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận xã hội trong tỉnh quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh..

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Giải; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên viết bài tham gia Giải. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019, nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Giải và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Trung ương và của tỉnh triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019, nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tích cực vận động, khuyến khích, phân công và tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia sáng tác các tác phẩm viết về xây dựng Đảng có chất lượng.

* Mời xem Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)