Ninh Hải: Nhiều chuyển biến qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(NTO) Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ninh Hải đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, nhiều chủ trương, định hướng phát triển kinh tế được Huyện ủy Ninh Hải cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch; tiềm năng, lợi thế của huyện được nhận diện; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Từ mục tiêu nghị quyết đề ra: “Tập trung phát triển tiềm năng lợi thế kinh tế biển, trọng tâm là kinh tế du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”, đến nay Ninh Hải cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, phương hướng đã đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 13,3%/13-14% (đạt kế hoạch); trong đó thương mại-dịch vụ tăng 14,5% (mục tiêu 15-16%), công nghiệp-xây dựng tăng 14,8% (mục tiêu 16-17%), nông nghiệp-thủy sản tăng 10,3% (mục tiêu 8-9%). Năng lực sản xuất của một số ngành tăng trưởng khá đã giúp nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu/56 triệu đồng năm (đạt 65,4%). Nhiều biện pháp giảm nghèo đã được triển khai có hiệu quả. Hằng năm, huyện giải quyết việc làm cho 3.200 người, đạt 100% chỉ tiêu và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,58% xuống còn 2,76% (mục tiêu dưới 2%). Kinh tế biển, hạ tầng du lịch, giao thông được quan tâm đầu tư phát triển. Tổng giá trị sản xuất từ khai thác kinh tế biển đạt 3.418 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng giá trị sản xuất của huyện.

Tàu cá neo đậu tại bến Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, nhìn chung qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng bộ huyện, Ninh Hải đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Hải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Lĩnh vực văn hóa chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên đã nâng cao dân trí, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; chất lượng khám và điều trị cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố. Người có công được chăm sóc kịp thời, đảm bảo đúng chế độ. Bên cạnh kết quả đạt được về kinh tế, bộ mặt nông thôn ở Ninh Hải có nhiều khởi sắc; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Diêm dân Ninh Hải thu hoạch muối. Ảnh: V.M

Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải nhận xét: Thành tựu quan trọng qua giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao hơn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chất lượng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Điều này có thể thấy rõ qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ninh Hải thực hiện nghiêm túc, dư luận đồng tình ủng hộ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp 384 đảng viên mới, bình quân hằng năm kết nạp đạt 116% chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, nhất là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tiếp tục được chỉ đạo theo kế hoạch. Cụ thể Ninh Hải đã điều chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước một số lĩnh vực và thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện; đồng thời hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp và thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh chủ chốt của các ban, ngành huyện.

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải xác định trong thời gian đến Ninh Hải cần tập trung phát huy tiềm năng lợi thế, nhất là lợi thế về kinh tế biển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn 2016-2018. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 4,18 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; giải quyết việc làm hằng năm 3.200 đến 3.500 người. Về xây dựng Đảng, thực hiện kết nạp 166 đảng viên mới (chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ đạt 550 đảng viên); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.