Ninh Phước trên đường “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(NTO) Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước, sau hơn 3 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ninh Phước có 14/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; các chỉ tiêu còn lại đạt khá và có khả năng hoàn thành trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện Nghị quyết thể hiện rõ qua kinh tế phát triển; an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tiến bộ mới. Đây được coi là tiền đề tạo động lực cho Ninh Phước hướng tới hoàn thành thực hiện các mục tiêu Nghị quyết nói trên vào năm 2020.

Trong giai đoạn 2016-2018, về kinh tế, Ninh Phước đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân là 24,53% và thu nhập bình quân đầu người vào cuối năm 2018 đạt 36 triệu đồng/năm (mục tiêu nghị quyết là 44,5 triệu đồng), tức gấp 1,5 lần năm 2015. Trong sản xuất nông nghiệp, Ninh Phước đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 09/2016-NQ/TU của Tỉnh ủy; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cánh đồng lớn, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với mở rộng mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao. Ảnh: Văn Nỷ.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông-ngư-lâm nghiệp của huyện bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,73%; giá trị sản phẩm nông nghiệp trên đơn vị diện tích tăng từ 142,3 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 180 triệu đồng/ha (năm 2018). Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng đô thị thị trấn Phước Dân, Ninh Phước tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đến nay, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM; 5/8 xã đạt chuẩn NTM, đang đề nghị tỉnh công nhận thêm xã Phước Hữu; thị trấn Phước Dân đạt 36/59 tiêu chí đô thị với số điểm cuối năm 2018 đạt 64/100 điểm. Đối với lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, Ninh Phước thu hút đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); chú trọng phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ ở nông thôn. Tốc độ tăng trưởng ngành này bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 58,95%, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 10,8%, xây dựng đạt 73,34%. Đối với ngành thương mại-dịch vụ, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 14,29%.

Ninh Phước trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và phát triển đảng viên (ĐV) được Huyện ủy Ninh Phước chú trọng, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp mới 314/450 ĐV, đạt 70% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Bước đầu Ninh Phước thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy Ninh Phước đã xử lý kỷ luật 17 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, 4 trường hợp suy thoái về đạo đức lối sống và xoá tên khỏi danh sách đảng viên 8 trường hợp tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể là Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, và các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ninh Phước cũng đã đạt kết quả bước đầu.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, theo đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Ninh Phước xác định mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; trọng tâm là xây dựng huyện trở thành huyện NTM trong năm 2019, thí điểm xây dựng 1-2 thôn NTM kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Về xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương. Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm Ninh Phước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019. Cụ thể phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13,58% so với năm 2018, nâng thu nhập bình quân lên 40,3 triệu đồng/người/năm, giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo và giải quyết việc làm cho 2.800 lao động. Về xây dựng Đảng, có 80% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% trở lên ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 105 ĐV mới.