Ninh Sơn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

(NTO) Theo báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ninh Sơn đã đạt hầu hết các chỉ tiêu và mục tiêu nghị quyết đề ra.

Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các lợi thế của địa phương được khai thác hiệu quả; quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt được những kết quả quan trọng.

Về kinh tế, Ninh Sơn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11%/năm (Nghị quyết Đại hội là: 11-12%); trong đó giá trị sản xuất: Nông - lâm - thủy sản tăng 4,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,3% và thương mại - dịch vụ tăng 11,5%. Đối với ngành nông nghiệp của huyện, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện hiệu quả; ứng dụng khoa học kỹ thuật được quan tâm đẩy mạnh, từng bước đem lại kết quả cao trong sản xuất. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện được triển khai thực hiện, đến nay có 2/7 xã đạt chuẩn về xây dựng NTM. Về văn hóa-xã hội đạt được những kết quả tích cực, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời; hằng năm giải quyết việc làm bình quân 2.073 lao động (chỉ tiêu 2.500-3.000 lao động/năm), đào tạo nghề bình quân 504 lao động (chỉ tiêu 500 lao động/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,89% (năm 2015) còn 14,97% (năm 2018), bình quân giảm 3,64%/năm (Nghị quyết Đại hội giảm 2%/năm).

Nông dân huyện Ninh Sơn thu hoạch mía. Ảnh: N.Sơn

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ninh Sơn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số vấn đề nổi cộm, dự án chậm tiến độ trên địa bàn huyện đã từng bước được xử lý dứt điểm. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 291 đảng viên, đạt 83,1% chỉ tiêu nghị quyết đề ra (kết nạp 350 đảng viên). Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sát sao và đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Cụ thể Ninh Sơn đã điều chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước một số lĩnh vực về Văn phòng HĐND-UBND huyện; đồng thời thực hiện hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp, trường học và thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh chủ chốt ban, ngành, Mặt trận huyện.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ninh Sơn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Đó là việc huy động, sử dụng các nguồn lực vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện kinh tế của địa phương; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghệ cao còn hạn chế. Công tác xây dựng NTM ở một số địa phương đã được quan tâm, nhưng việc thực hiện các tiêu chí bình quân so với mặt bằng chung toàn tỉnh đạt thấp.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ninh Sơn đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện. Theo đó về kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; tạo điều kiện nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn và huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM; phấn đấu đến năm 2020 có 6/7 xã đạt chuẩn NTM. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt ở các xã Ma Nới, Hòa Sơn và các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện. Về xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW; làm tốt công tác đào tạo, rà soát, quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Ninh Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình thủy lợi, xây dựng đô thị loại IV Tân Sơn và đề nghị các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các dự án của tỉnh đang triển khai trên địa bàn. Trước mắt, Ninh Sơn tập trung xây dựng hoàn thành đạt chuẩn NTM trong năm 2019 cho 2 xã Lâm Sơn và Mỹ Sơn.