Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải lần thứ IX

Trong 2 ngày 18 và 19-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận trên địa bàn đã đạt thành tích đáng phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Qũy vì người nghèo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải lần thứ IX.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải được xác định với mục tiêu: Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân trong huyện ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% khu dân cư (KDC) triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động; 100% KDC tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 80% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn KCD văn hóa; 100% thôn, khu phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước ở KDC…

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 48 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 18 đại biểu dự đại hội cấp trên.