Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam lần thứ II

Trong 2 ngày, 11 và 12 - 4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực… qua đó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các thành viên khóa II ra mắt Đại hội. Ảnh: N.Diệp

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền; tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”... Phấn đấu, 100% khu dân cư triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; 90% hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; mỗi xã có 80% trở lên khu dân cư văn hóa..

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 45 đại biểu làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa II và cử 17 đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024.