Ninh Phước : Triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Nông nghiệp năm 2019

Ngày 24-1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, UBND huyện Ninh Phước tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt 23.190 ha. Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các loại cây trồng chủ lực như nho, táo, măng tây xanh, lúa giống, bắp giống cho thu nhập cao; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả; mở rộng diện tích canh tác lúa theo mô hình cánh đồng lớn; nâng giá trị trên đơn vị diện tích sản xuất lên 188,6 triệu đồng/ha, tăng 20 triệu đồng so với năm 2017. Đàn gia súc ổn định với quy mô trên 117.000 con; xuất bán 12.787 triệu con tôm post và sản lượng tôm thịt đạt trên 2.000 tấn. Xây dựng xã Phước Hữu đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 6/8 xã...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: S.Ngọc

UBND huyện Ninh Phước xác định nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Nông nghiệp năm 2019, tiếp tục tổ chức tốt sản xuất với diện tích gieo trồng 26.627 ha, sản lượng lương thực đạt 120.821 tấn; cây nho 456 ha sản lượng 11.400 tấn; cây táo 721 ha sản lượng 28.400 tấn.Tổng đàn gia súc đạt 131.260 con; sản lượng tôm giống đạt 13.000 triệu post; sản lượng tôm thịt đạt 2.191 tấn. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhân rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu xây dựng 8/8 xã đạt chuẩn NTM và Ninh Phước đạt chuẩn huyện NTM.