Đảng bộ huyện Bác Ái: Nhiều chuyển biến qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(NTO) Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, dù gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, của hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Bác Ái đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, cho biết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ trên các lĩnh vực: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 50% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các chương trình phát triển kinh tế- xã hội được triển khai kịp thời và đạt nhiều kết quả tích cực; nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; chất lượng giáo dục được nâng lên, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; vai trò của Mặt trận, đoàn thể được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường củng cố.

Cụ thể trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tập trung chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; thu hút, huy động nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất mới phù hợp với khí hậu, đất đai từng xã, phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với thị trường tiêu thụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, chính sách giao khoán bảo vệ rừng. Triển khai thực hiện lồng ghép, huy động nguồn lực của các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới một cách có hệ thống từ công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa... Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, hầu hết các xã tăng từ 2-3 tiêu chí so với năm 2015.

Trung tâm huyện Bác Ái trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Công tác giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, kết quả huy động học sinh ra lớp hằng năm đều tăng, đạt 98,1%. Hệ thống trường lớp và trang thiết bị được đầu tư xây dựng ở các cấp học ngày càng kiên cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng/2.499 lượt đối tượng; cấp hỗ trợ 2.386 tấn gạo cho 23.817 lượt hộ gia đình, với 121.692 lượt nhân khẩu thuộc hộ nghèo; cấp 29.694 thẻ BHYT cho các đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 41,37%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức và cán bộ có những chuyển biến tích cực; tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả. Các cấp ủy đảng, các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ huyện hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng, 85 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (tăng 6 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ), 38/38 thôn đều có chi bộ. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm và đạt kết quả tốt; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng qua các năm.

Nông dân xã Phước Trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao
hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Anh Sơn

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, giữa nhiệm kỳ, tỷ trọng cơ cấu giữa các ngành, lĩnh vực chuyển biến còn chậm, một số chỉ tiêu đạt thấp, tiến độ thực hiện một số chương trình, đề án, dự án còn chậm. Trong sản xuất nông nghiệp, hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, các làng nghề hiện nay mới chỉ được khôi phục, thiếu sự liên kết, hợp tác giữa sản xuất và tiêu thụ; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Việc đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Bên cạnh đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy và điều hành của chính quyền ở một số nhiệm vụ chưa thật chủ động; một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đó là những tồn tại mà Đảng bộ huyện cần tiếp tục khắc phục trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Phạm Văn Hoa, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 15%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20% năm 2020; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xây dựng xã Phước Đại trở thành đô thị loại V vào năm 2019; trong thời gian tới, Đảng bộ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính, hiệu quả hoạt động các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể. Bên cạnh đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn công tác đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, trong đó 50% đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đáng yếu kém; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới 150 đảng viên mới. Mặt khác, chú trọng công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, từng bước nâng cao ý thức của nhân dân; thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong mọi tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.