Kết quả công tác xây dựng Đảng ở Ninh Phước qua giữa nhiệm kỳ

(NTO) Nhìn chung, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng tại Ninh Phước được nâng lên, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.

Đến nay, 100% thôn, khu phố và hầu hết các cơ quan đều có chi bộ; đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu. Nhiều nghị quyết của Đảng các cấp được triển khai kịp thời, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; cả nhiệm kỳ kết nạp 450 đảng viên mới. Tính đến đầu tháng 8, qua giữa nhiệm kỳ (3 năm) thực hiện nghị quyết, Ninh Phước đã đạt chỉ tiêu về TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và vượt 10% chỉ tiêu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 241 đảng viên mới, đạt 53,55% chỉ tiêu đề ra.

Trung tâm huyện Ninh Phước trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước cho biết: Hiện nay, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, bộ máy các cơ quan, đơn vị của huyện được củng cố, kiện toàn và sắp xếp theo đúng quy định, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Toàn Đảng bộ huyện Ninh Phước hiện có 50 TCCSĐ, bao gồm 12 đảng bộ cơ sở (trong đó có 9 đảng bộ xã, trị trấn, 3 đảng bộ cơ quan) và 38 chi bộ cơ sở, 162 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 2.186 đảng viên. So với năm 2015 đã giảm 3 TCCSĐ và tăng 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để nâng cao chất lượng cán bộ, từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 22 cán bộ; bổ nhiệm lại 14 cán bộ; điều động 1 cán bộ về công tác tại xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, Huyện ủy đã cử 61 người học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và 59 người bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp Trung cấp Lý luận chính trị và tự mở 86 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó đã từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, bước đầu Ninh Phước thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy Ninh Phước đã xử lý kỷ luật 17 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, 4 trường hợp suy thoái về đạo đức, lối sống và xóa tên khỏi danh sách đảng viên 8 trường hợp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ninh Phước đang tập trung chỉ đạo. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo liên quan và sáp nhập hoặc giải thể các chi bộ cho phù hợp sinh hoạt của đảng viên.

Nhìn chung, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng tại Ninh Phước được nâng lên, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đến nay, 100% thôn, khu phố và hầu hết các cơ quan đều có chi bộ; đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu. Nhiều nghị quyết của Đảng các cấp được triển khai kịp thời, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ những kết quả đạt được, Huyện ủy Ninh Phước đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và vận dụng linh hoạt phù hợp điều kiện, hoàn cảnh địa phương, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Luyện, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng, trong những năm tới, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chủ động, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.